Bestemde armoedegelden beschikbaar houden voor armoedebeleid!

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

Constaterende dat:

  • Tijdens de jaarrekening 2019 bleek dat er € 866.000 voor armoedebeleid in 2019 niet besteed is;
  • Tijdens de jaarrekening 2019 bleek dat de onder besteedde € 866.000 bestemd voor armoedebeleid in 2020 niet meer aangewend konden worden voor het armoedebeleid;
  • Tijdens de jaarrekening 2019 bleek dat de onder besteedde € 866.000 bestemd voor het armoedebeleid wegvloeide naar de algemene reserve;
  • Het armoedebeleid een open einde regeling betreft.

Overwegende dat:

  • In 2019 en 2020 de armoede in Rotterdam nog steeds een structureel en intens probleem van Rotterdam is;
  • In 2020 de armoede in Rotterdam niet in de laatste plaats vanwege de coronacrisis eerder zal gaan toenemen als afnemen;
  • De onder besteedde € 866.000 bestemd voor armoedebeleid die zijn weggevloeid naar de algemene reserve in 2020 dus nog heel dringend nodig zijn en goed aangewend kunnen worden voor de bestrijding armoede;
  • De aard van de armoederegeling te wijzigen zodat eventueel overgebleven geld direct in 2021 toekomt aan armoedebeleid

Draagt het college op:

  • De aard van de Armoederegeling te wijzigen zodat eventueel overgebleven geld direct te koppelen is aan een (op te richten) bestemmingsreserve voor 2021;
  • In het najaar hierover een terugkoppeling aan de raad te geven.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: