Amendement:De integrale afweging gebeurt in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 12 maart 2020 ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van de nota ‘Kantoren in Rotterdam’, alsmede de nota ‘Bedrijfsruimten in Rotterdam’,

 Besluit:

 Aan het besluit behorende bij de Nota Kantoren en de Nota Bedrijfsruimte de volgende paragraaf toe te voegen:

Omgevingsvisie / omgevingsplan

De Nota Kantoren en de Nota Bedrijfsruimte vormen belangrijke bouwstenen voor de Rotterdamse Omgevingsvisie die aan het einde van dit jaar voor bestuurlijke besluitvorming aan de raad voorgelegd zal gaan worden. De werkelijke integrale afweging van de ruimteclaims voortkomend uit de Nota Kantoren en de Nota Bedrijfsruimte zal in relatie tot de vele andere ruimteclaims uit andere nota’s, beleidsdocumenten, verkenningen ed. verwerkt worden in de Omgevingsvisie’ Ruimte voor Rotterdam, Ruimte voor jou’.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: