Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(9)

16 december 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 16 december 2021 ter bespreking van ‘Het voorstel tot wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021’;

Besluit:

Het ontwerpbesluit als volgt te wijzigen:

Paragraaf 3.6 Toepassingsgebied, verbod en vergunningplicht opkoopbescherming
Artikel 3.6.1 Toepassingsgebied
Het verbod, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014, is van toepassing op alle woonruimten die voldoen aan de volgende kenmerken:

b. de woonruimte heeft op het moment van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar een WOZ-waarde lager dan € 355.000;

Te vervangen door:
Paragraaf 3.6 Toepassingsgebied, verbod en vergunningplicht opkoopbescherming
Artikel 3.6.1 Toepassingsgebied
Het verbod, bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014, is van toepassing op alle woonruimten die voldoen aan de volgende kenmerken:

b. de woonruimte heeft op het moment van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar een WOZ-waarde lager dan € 512.000;

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: