Administratieve Jamboel

28 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 maart 2019 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Voor het blok gezet; onderzoek naar erfpachtmaatregel Schiekadeblok’,

 

Constaterende dat:

 • Door het lekken van oud-wethouder Visser en raadslid Christine Eskes er een uiterst bizarre discussie rond definities is ontstaan
  • Het begrip ‘geheim’, ‘vertrouwelijk’, ‘openbaar’ wordt hertaald
  • Het begrip ‘lekken’ krijgt een relatie met de inhoud en niet met de rollen/posities van functionarissen
  • Privé-archieven van voormalige ambtenaren (Carl Berg) ineens in het vocabulaire van een overheid is opgenomen
 • Er een onafhankelijk feitenonderzoek over de gedeelde informatie ‘Schiekadeblok’ in opdracht van het college van B&W uitgevoerd door Strated Consulting moest plaatsvinden
 • In dit onafhankelijk onderzoek PDF/PowerPointpresentatie, authenticiteit, status, vermeend of niet vermeend geheim/vertrouwelijk, schadelijkheid en dergelijke begrippen zijn die aan de orde gesteld moeten worden
 • Er in de administratie van het college van B&W ineens begrippen als werkdocumenten, PowerPointpresentaties en college-agendaposten ontstaan
 • Het college weigert eerst om de PowerPointpresentatie aan de raad te verstrekken en pas na dreiging met een WOB-verzoek van de oppositie de informatie wel openbaar kan worden
 • De rekenkamer in haar onderzoek ‘Schiekadeblok’ naar de ‘Hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren?’ niet alle informatie van de gemeente heeft ontvangen

 

Overwegende dat:

 • In een bestuurlijke organisatie zoals een college van B&W en haar ambtelijk apparaat de Rotterdammers en de raad er toch van uit moet kunnen gaan dat informatie volgens een administratiemethode geborgd is
 • (Voormalige) ambtenaren toch geen privé-archieven van overheidsstukken er op na kunnen houden
 • Indien een onafhankelijk orgaan als de rekenkamer naar informatie vraagt ten behoeve van een onderzoek dit orgaan ook echt alle benodigde informatie ontvangt
 • Begrippen ‘geheim’, ‘vertrouwelijk’ en ‘openbaar’ toch op zijn minst juridisch geborgd dienen te zijn
 • In een overheidsinstantie het bestuur haar administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) van alle collegedocumenten of deze nu geheim/vertrouwelijk zijn of niet op orde hoort te hebben

 

 

Draagt het college op:

 • Haar hele administratie en informatiestroom te borgen op
  • Controleerbaarheid
  • Verifieerbaarheid
  • Rechtszekerheid
  • Transparantie
 • Hiervoor een administratieve organisatie en interne controle op te zetten
 • Deze AO/IC frequent door een daarvoor gespecialiseerd extern bureau te laten toetsen

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: