Aanvulling voor het collegewerkprogramma 2019

13 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad op 28 september 2018 een begroting van 773 pagina’s van het college van B&W heeft ontvangen
 • Bij deze begroting het college geen apart collegewerkprogramma voor 2019 en verder heeft opgesteld
 • Bij monde van wethouder Wijbenga op 4 oktober aan de raad de volgende toezeggingen zijn gedaan:
  • Een extra tafeltjesbijeenkomst over de begroting
  • Een overzicht van doelen en acties vanuit collegewerkprogramma per portefeuillehouder
  • Een overzicht van de toekomstige actieplannen, nota’s of deelakkoorden die de wethouders voornemens zijn aan te bieden
  • Een lijst van namen van contactpersonen voor technische vragen over de begroting

Overwegende dat:

 • Een extra tafeltjesbijeenkomst niet georganiseerd is en nu geen nut meer heeft
 • Een lijst van namen van contactpersonen voor technische vragen over de begroting verkeerd geïnterpreteerd is en door het college alsnog is aangepast
 • Een overzicht van doelen en acties vanuit het collegewerkprogramma per portefeuillehouder door het college is aangeleverd en redelijk inzicht geeft in de verdeelsleutel welke portefeuillehouder welk doel binnen welk programma, en taakveld gaat verrichten
 • Een overzicht van de toekomstige actieplannen, nota’s of deelakkoorden die de wethouders voornemens zijn aan te bieden aan de raad ruim te kort schiet omdat deze zeer onvolledig is
 • Vanwege het ontbreken van een collegewerkprogramma 2019 het voor de raad zeer moeizaam is om haar controlerende rol te kunnen vervullen met betrekking tot de 5 W’s en 1H (wat, waarom, wie, wanneer, waar en hoe) van de toekomstige actieplannen, nota’s of deelakkoorden die de wethouders hebben aan gekondigd

Draagt het college op:

 • In het overzicht van de toekomstige actieplannen, nota’s of deelakkoorden die de wethouders voornemens zijn aan te bieden aan de raad in ieder geval de volgende actieplannen, nota’s of deelakkoorden op te nemen bij het door het college reeds geleverde overzicht
A. Bonte
 • (Nieuw) Programma Duurzaam (EDEM)
 • Geluidsplan (EDEM)
A.L.H. Visser
 • Actualisatie huisvestingskader (MPOF)
 • Beleidskader Verbonden Partijen 2019-2022 (MPOF)
 • Nota kapitaalgoederen (met Wijbenga) (MPOF)
 • Nota filantropie (MPOF)
j. Bokhove
 • Verkeersveiligheidsplan (EDEM)
 • Fietsvisie (EDEM)
S.A. Kurvers
 • Rotterdamwet (BWB)
 • Masterplan Rijnhaven (BWB)
 • Handhavingskader Volkstuinen (BWB)
 • Voortgangsrapportage Woonvisie (BWB)
S. Kasmi
 • Evenementenbeleid (met Aboutaleb) (EDEM)
S. de Langen
 • Actieplan (O)GGZ (ZOCS)
 • Programmaplan ‘Gezond opgroeien in de eigen buurt 2019-2022’ (ZOCS)
B. Wijbenga-van Nieuwenhuizen
 • Nota Schone Stad/PiekFijn (BWB)
 • Grondstoffennota (BWB)
 • Nota Dierenwelzijn (BWB)
 • Nieuwe agenda Migratie en Participatie (Statushouders 2.0 is onderdeel daarvan) (WISA)
 • Experimenteren met projecten inburgeringstraject van Rotterdammers (WISA)
M.K.A. Gauss
 • Uitwerking nieuw Rotterdams Armoedebeleid
 • Uitvoeringsagenda van de visie informele zorg en ondersteuning (ZOCS)
B.C. Kathmann
R. Moti
 • Uitvoeringsprogramma NPRZ (MPOF)
 • Vernieuwde aanpak ‘Iedereen doet mee naar vermogen’ (WISA)
A.Aboutaleb
 • Vernieuwde aanpak radicalisering (VB)

PS bovenstaande aanvulling geeft nog steeds geen volledige opgave van actieplannen, nota’s of deelakkoorden die de wethouders voornemens zijn aan te bieden aan de raad

 • In het overzicht van de toekomstige actieplannen, nota’s of deelakkoorden die de wethouders voornemens zijn aan te bieden aan de raad, ook inzicht te verstrekken door voor elk actieplan, nota en deelakkoord de nog resterende 4 W en 1 H (waarom, wie, wanneer, waar en hoe) in te vullen

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: