Aanpak overgewicht van onze klein kinderen

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie de ambitie heeft het aantal kinderen met overgewicht te laten afnemen

Overwegende dat:

  • In dit coalitieakkoord deze ambitie wel is opgenomen maar niet is geconcretiseerd

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Een plan van aanpak ‘bestrijding overgewicht kinderen’ hiervoor te ontwikkelen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: