Aanpak ondervoeding bij ouderen

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van 2021;

Constaterende dat:

 • Uit landelijk onderzoek blijkt dat een op de drie ouderen met thuiszorg en een op de tien ouderen zonder thuiszorg ondervoed is1;
 • Alleen al in Ommoord naar schatting meer dan 600 ouderen ondervoed zijn volgens een verkenning in de wijk door zorgorganisatie Zorgimpuls, het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en de gemeente Rotterdam1.
 • Bijna 80% van de wijkverpleegkundigen zegt in aanraking te komen met ouderen die ondervoed zijn en dat zij grote problemen ondervinden bij een aanvraag voor ondersteuning;
 • Ondersteuning/begeleiding bij ondervoeding in de thuissituatie tegengegaan kan worden door een beschikking Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) individuele begeleiding aan te vragen
 • In verpleeghuizen de individuele ondersteuning gefinancierd wordt uit de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
 • Echter vooral in de uitvoering, wijkverpleegkundigen de ondersteuning niet weg kunnen zetten in de routes omdat er onvoldoende zorgprofessionals zijn;
 • Daarnaast de thuiszorgorganisaties om niet over de budgetplafonds van zorgverzekeraars heen te gaan (levert hoge boetes op) terughoudend omgaan met het inzetten van de individuele begeleiding

Overwegende dat:

 • Ondervoeding grote negatieve gevolgen heeft voor gezondheidstoestand en functionaliteit van ouderen2,3;
 • Ondervoede patiënten minder snel herstellen van een ziekte of operatie, liggen langer in het ziekenhuis en hebben vaker complicaties2,3;
 • De vrees bestaat dat de corona maatregelen het probleem van ondervoeding eerder vergroot dan geslecht hebben2,3.

 

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken samen met zorgorganisatie Zorgimpuls en het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam op welke wijze de individuele ondersteuning bij voeding van ouderen aangepakt kan worden en de hindernissen voor begeleiding en behandeling weggenomen kunnen worden;
 • Hierover de raad in het 1e kwartaal 2021 te informeren.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

1 Deze ouderen komen door hun slechte conditie bijvoorbeeld slechter uit operaties, waardoor ze sneller in het ziekenhuis belanden.’’
2 https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2334347-1600-zorgprofessionals-wacht-niet-op-vaccin-maar-werk-aan-gezonde-leefstijl.html
3 https://www.tno.nl/nl/over-tno/nieuws/2020/5/covid-19-maakt-duidelijk-leefstijl-en-leefstijlgeneeskunde/
Delen via: