De te leren lessen uit het Schiekadeblok

28 maart 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 maart2019 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Voor het blok gezet; onderzoek naar erfpachtmaatregel Schiekadeblok’,

 

Constaterende dat:

 • De financiële middelen en ambities die gekoppeld waren aan de zogenaamde erfpachtmaatregel ten behoeve van het ‘Schiedekadeblok’ totaal niet waargemaakt zijn en grotendeels zijn verdwenen
 • Het verdampen van deze ambities en financiële middelen de vraag opwerpt “Hoe heeft dit allemaal zo kunnen gebeuren?”
 • Het college van B&W de hoofdconclusies niet onderschrijft van de Rekenkamer die onderzocht hoe dit allemaal zo heeft kunnen gebeuren en die daarbij vaststelde dat
  • de opeenvolgende colleges de raad meermalen onjuist en onvolledig hebben geïnformeerd
  • onderzocht en daarbij vaststelde dat er discrepantie bestaat tussen de stukken op basis waarvan de het college heeft ingestemd met het aangaan van de erfpachtovereenkomst en onderliggende ambtelijke informatie
  • er geen aanwijzingen zijn dat het college volledig is geïnformeerd over de risico’s van het aangaan van de erfpachtovereenkomst, die bekend waren bij betrokken ambtenaren niet onderschrijft
  • de checks & balances nagenoeg ontbraken waardoor een topambtenaar op basis van het verkregen mandaat het besluit tot aangaan van de erfpachtovereenkomst kon aangaan
  • ambtelijke aangedragen alternatieven voor de erfgoedmaatregel ten behoeve van het Schiekadeblok onvoldoende serieus zijn overwogen
  • voorwaarden voor het toepassen van de erfpachtmaatregel zodanig zijn geformuleerd dat de casus van LSI hieraan moest kunnen voldoen
  • de financiële beheersing van het dossier Schiekadeblok tekort schoot
  • de positie van de gemeente bij de onderhandelingen met LSI en de banken als weinig anticiperend te typeren zijn
  • de erfpachtmaatregel forse negatieve gevolgen heeft voor de gemeente
 • Het college van B&W bestrijdt dat het aangaan van een erfpachtovereenkomst een onverantwoord besluit is geweest met betrekking tot het dossier ‘Schiekadeblok’

Overwegende dat:

 • Als het college van B&W de hoofdconclusies van de Rekenkamer nietonderschrijft er ook geen politiek inhoudelijke consequenties getrokken kunnen worden
 • De ambitie van het stadsbestuur is om majeure projecten te gaan ontwikkelen waaronder grootschalige gebiedsontwikkelingen
 • Het college van B&W naar analogie van het ‘Schiekadeblok’ nu al een gebiedsontwikkeling ‘Feyenoord City’ mede wenst te ontwikkelen

 

Draagt de raad op:

 • Een politieke raad enquête in te stellen naar het gevoerde beleid bij het Schiekadeblok met als doel om de lessen te leren uit het mislukken van het ‘Schiekadeblok’ voor andere grootschalige gebiedsontwikkelingen zoals Feyenoord City
 • Verzoekt de griffier een voorstel hiertoe voor te bereiden
 • Het voorstel te agenderen in een reguliere raadsvergadering

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: