Terug naar de Tekentafel

18 februari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 18 februari 2021 ter bespreking van ‘Brief van de burgemeester en wethouder met betrekking tot het locatieonderzoek Kanaalweg’;

 

Constaterende dat:

  • De Kanaalweg onderdeel is van de Van Nelleknoop: een groter gebied dat in de Strategische Verkenning Verstedelijking (vastgesteld door het college, niet door de raad) is aangewezen als mogelijke verdichtings/woningbouwlocatie;
  • Eind 2019 vanuit de gemeente een planologische verkenning start naar de mogelijkheden voor verdichting/ woningbouw in dit gebied;
  • Uitkomsten van deze studie bepalend zijn voor het toekomstperspectief van de functies aan de Kanaalweg;
  • Volledig los van de Van Nelleknoop er een Locatieonderzoek Kanaalweg bestaande uit een Variantendeel en een Analysedeel heeft plaatsgevonden;
  • De scenario’s en varianten voortkomend uit het locatieonderzoek Kanaalweg niet voor alle gebruikers van de Van Nelleknoop zijn onderzocht.

 

Overwegende dat:

  • Slechts vier gebruikers (De Stadscamping, voetbalvereniging Steeds Hooger, manege Schanswijk en scouting Brownseagroep ‘66) betrokken zijn bij het locatieonderzoek Kanaalweg;
  • Het college het voorstel heeft om de voetbalverenging Steeds Hooger uit te plaatsen naar het noordelijk deel van het volkstuinencomplex Streven naar Verbetering of in de omgeving van Voetbalvereniging Rotterdam United (variant 1 uit het locatieonderzoek Kanaalweg);
  • De twee gebruikers volkstuinencomplex Streven naar Verbetering en de voetbalvereniging Rotterdam United totaal niet betrokken zijn bij het locatieonderzoek Kanaalweg;
  • In de commissievergadering de raad in grote meerderheid het voorstel van het college om de voetbalverenging Steeds Hooger uit te plaatsen naar het noordelijk deel van volkstuinencomplex Streven naar Verbetering of in de omgeving van Voetbalvereniging Rotterdam United (variant 1 uit het locatieonderzoek Kanaalweg), afwijst.

 

Draagt het college op:

  • Terug naar de tekentafel te gaan en de analyse en de scenario’s en varianten van het locatieonderzoek Kanaalweg in relatie tot de ontwikkeling van de Van Nelleknoop te gaan onderzoeken.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: