Recreatieoord HvH – CIE BWB

17 november 2021

Voorzitter,

 

De overheid staat erom bekend

Bekend om haar stroperigheid en traagheid

Een imagoprobleem van de politiek waar we sinds de toeslagenaffaire als inwoner van dit land een erg wrange smaak van in de mond krijgen

Voor 50PLUS dreigt ook het recreatieoord Hoek van Holland in diezelfde categorie van stroperigheid en traineren terecht te komen

50PLUS was daar overigens ook al huiverig voor van het begin af aan toen de college en raad in het toverwoord ‘participatie’ dachten dit drama voor 1100 gezinnen te kunnen oplossen

Want een drama is het

1100 huishoudens die hun hele ziel en zaligheid hebben zitten in de broodnodige ontspanning van hun park en huisjes

 

Vanaf het voorjaar wordt er gewerkt aan een oplossing

En 50PLUS Rotterdam kan aan het eind van dit jaar niet anders dan concluderen

Dat we geen sikkepit zijn opgeschoten

Er wordt geen richting gegeven aan het traject

Erger het lijkt wel of terug bij af zijn

 

Wat gebeurt hier vraagt 50PLUS zich af?

Is er nu zoveel onwil bij het college

 

De raad heeft duidelijk drie duidelijke randvoorwaarden meegegeven aan het college en ik noem ze nog maar eens onverkort en scherp:

  • Langdurige garantie van blijven voor alle recreanten (van huisjes en caravans)
  • De huisjes dienen behouden te blijven
  • De kosten van verblijf mogen in de tijd niet te hoog oplopen

 

Hoe moeilijk kan het zijn voorzitter

En wat constateert 50PLUS Rotterdam

Dat we eind van 2021 van die randvoorwaarden niets terugzien in het aangeleverde van het college

 

In de visie van de recreanten en de gebiedscommissie is dat meer dan goed verwoord en samengevat in de 10 conclusies en beslispunten

En als ik dan naar de reactie van het college kijk op de afdoening van mijn breed gedragen motie ‘Een perspectief voor het recreatieoord & Camping Hoek van Holland, een uniek mooi stukje Rotterdam’

Dan zakt mijn 50PLUS broek letterlijk af voorzitter

 

Van de 10 beslispunten uit de visie van de RAR en Gebiedscommissie:

– recreanten krijgen geen verblijfsgarantie anders als een huurovereenkomst en dat is boterzacht

– het recreatieoord wordt dus verkocht in Europese Aanbesteding

– het recreatieoord wordt niet als aparte buurt van HvH beschouwd

– behoud van investering wordt niet zomaar vastgelegd

– vereniging als rechtspersoon wordt niet erkend

– er komt een professioneel en onafhankelijk beheer maar hoe dat er uit komt te zien is niet bekend

– de verder uitwerking van de toekomstvisie (punt 8) is niet geborgd voor de recreanten

–  kostenstijgingen beperken wordt niet toegezegd

– brandveiligheid is waarschijnlijk akkoord maar er komt een brandveiligheid in brede zin. Onbekend wat dat betekent want dat rapport is er nog niet

 

50PLUS constateert dat we zo geen steek verder komen

Erger het lijkt wel of het college al vast een huis aan het bouwen is maar de fundering van dit huis nog niet heeft gestort

Daarom heeft 50PLUS een procesmatig voorstel aan de commissie en een inhoudelijk advies/input aan het college:

Het advies (A t/m D) van 50PLUS Rotterdam aan het college van B&W met betrekking tot voorstel hoe verder te gaan met het recreatieoord Hoek van Holland vanuit de drie harde randvoorwaarden die bij de start zijn vastgesteld

 

  • Langdurige garantie van blijven voor alle recreanten (van huisjes en caravans)

 

                        Advies A         De recreanten verenigen zich in een rechtspersoon met

                                               beslissingsbevoegdheid

 

                        Advies B         De grond wordt door gemeente in erfpacht overgedaan

                                               aan deze rechtspersoon met beslissingsbevoegdheid

  

  • De huisjes dienen behouden te blijven

 

                        Advies C          het beheer en onderhoud wordt in afstemming met de

                                               Rechtspersoon met beslissingsbevoegdheid aan een

professionele organisatie overgedragen door de gemeente

  

  • De kosten van verblijf mogen in de tijd niet te hoog oplopen

 

                        Advies D         De kosten van erfpacht en beheer en onderhoud worden

                                                financieel in kaart gebracht en zijn sturend in de aan

te stellen beheer en onderhoud organisatie en zijn sturend in de kostenverdeling van de erfpacht voor de rechtspersoon

 

Het procesmatige voorstel is als volgt als het aan 50PLUS Rotterdam ligt:

Het college geeft zo snel maar in ieder geval binnen twee weken

–          alle informatie vrij en

–          geeft ook een duiding bij alle informatie

– second opinion RAR

– aanvullend onderzoek noodzaak aanbesteding RAR

– sociaal economisch onderzoek RAR

– cultuurhistorisch en ruimtelijk onderzoek

– brandveiligheidsonderzoek

 

Vandaag hebben we al een eerste inputmoment zonder dat de commissie over alle informatie beschikt

Dinsdag 7 december stelt college een CONCEPT voorstel vast waarin meerdere scenario’s zijn opgenomen

50PLUS verzoekt niet om een definitief voorstel want dan moeten we in een later stadium met amendementen het voorstel aanpassen maar verzoekt bewust om een concept voorstel zodat het makkelijk aangepast kan worden door het college

Woensdag 15 december last de cie een extra vergadering in waarin het CONCEPT voorstel met meerdere scenario’s van het college aan de orde komt voor commentaar van de cie

Dinsdag 22 december biedt college een een formeel raadsvoorstel aan de cie aan waarin alle input (van 15 december) verwerkt kan worden

Woensdag 12 januari 2022 wordt een extra hoorzittingsdag ingelast door cie om eventueel insprekers de kans te geven hun mening te geven over het raadsvoorstel van het college

Woensdag 19 januari 2022 vergadert de cie inhoudelijk over het raadsvoorstel van het college van 22 december 2021

Donderdag 3 februari 2022 is de raadsvergadering waarin het voorstel van het college formeel ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd

Vragen hierover:

Na 7 december is er een voorstel

Wat voor een voorstel krijgen we op 7 december van het college?

Staan de juridische consequenties in het raadsvoorstel van 7 december?

Delen via: