Onduidelijkheid ontstaan met betrekking tot informatie over prestatieafspraken 2019 tussen gemeente en woningcorporaties’

20 december 2018

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam heeft dit verantwoordingsdebat aangevraagd omdat 50PLUS vindt dat wethouder Kurvers met betrekking tot de prestatieafspraken met de woningcorporaties informatie heeft achtergehouden.

In het actualiteitendebat van 13 december over ‘Een brandbrief van vijf huurderorganisaties; ’Schaarste is rampzalig!’ is meermalen door 50PLUS aan wethouder Kurvers gevraagd om te reflecteren op het feit dat de woningcorporaties het niet eens zijn met de wethouder om een bijdrage te moeten leveren aan de particuliere woningvoorraad.

Ook is een aantal malen aan de wethouder gevraagd aan te geven wat in de prestatieafspraken staat over wat de woningcorporaties moeten bijdragen aan de particuliere woningvoorraad.

Onbewogen herhaalde keer op keer wethouder Kurvers in het pakweg 40 minuten durende debat op deze steeds weer terugkerende vragen van 50PLUS Rotterdam en anderen dezelfde riedel:

  • De vastgestelde woonvisie is het kader.
  • De prestatieafspraken met de wooncorporaties dragen bij aan de realisatie van de woonvisie.
  • De vastgestelde ijkpunten uit de woonvisie worden gehandhaafd in de prestatieafspraken.
  • De taken van de woningcorporaties staan omschreven in de woningwet.
  • De woningwet staat toe over de bijdrage in de particuliere woningvoorraad afspraken te maken met de corporaties.

Een brochure van Binnenlandse Zaken had het niet beter kunnen beschrijven.

Echter een reflectie op de constatering dat de woningcorporaties geen bijdrage willen leveren aan de particuliere woningvoorraad kwam er niet over de lippen van wethouder Kurvers. Ook geen antwoord kwam er van de wethouder over wat er in de prestatieafspraken staat over wat de woningcorporaties moeten bijdragen aan de particuliere woningvoorraad. En dat terwijl de wethouder op dat moment toch bijzonder goed op de hoogte was dat er over de bijdrage van de particuliere voorraad een stevig geschil met Woonbron speelt.

Pas in de aanbiedingsbrief en de getekende prestatieafspraken die de raad later die dag ontving vernamen wij:

  • Dat gemeente en woonbron er zelfs totaal niet in geslaagd zijn prestatieafspraken te maken over een aanvullende bijdrage door Woonbron.
  • Dat gemeente en woonbron vaststellen dat zij dus een geschil hebben zoals bedoeld in de zin van artikel 44 lid 4 Woningwet.
  • Dat dit geschil voorgelegd zal worden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (de zogenaamde Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet).

Dat is toch geen kleinigheid voorzitter en zeer belanghebbende informatie die tijdens het debat gedeeld had moeten worden. Maar er met geen woord werd er door wethouders over gerept zelfs niet nadat 50PLUS er zeer direct naar vroeg.

Nee erger nog voorzitter, wethouder Kurvers deed het zelfs voorkomen dat er geen vuiltje aan de lucht was en er overeenstemming tussen de gemeente en de wooncorporaties is. Er zijn met succes afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties op alle ijkpunten van de vastgestelde woonvisie.

Wat als de wethouder dit geschil nu eens niet had opgenomen in de aanbiedingsbrief en de prestatieafspraken? Zeker niet ondenkbeeldig gezien het feit dat de wethouder er zo oorverdovend stil over was in het debat. Was de raad er dan pas achter gekomen als het in de circulaire van Binnenlandse Zaken had gestaan?

Onvoorstelbaar voorzitter en in de ogen van 50PLUS Rotterdam heeft wethouder Kurvers doelbewust tijdens het actualiteitendebat de raad niet ingelicht over wat er in de prestatieafspraken met Woonbron stond.

Daarmee heeft wethouder Kurvers in de ogen van 50PLUS actief informatie met betrekking tot het geschil over de bijdrage van woningcorporaties voor de raad achtergehouden.

50PLUS Rotterdam betreurt dat en vindt dat daarmee ook spanning komt te staan op de geloofwaardigheid van wat de wethouder nu wel of niet dient te delen met de raad.

De vraag van 50PLUS Rotterdam aan de wethouder is dan ook waarom de wethouder in het actualiteitendebat van 13 december jl op vragen van 50PLUS Rotterdam niet aangegeven heeft dat er een geschil bestaat over de bijdrage aan de particuliere woonvoorraad tussen de gemeente en Woonbron?

 

De vergadering is terug te kijken via deze link.

Delen via: