Jaarstukken 2021 – CIE ZOCS

8 juni 2022

2.04 Raadsvoorstel over Jaarstukken 2021

Taaltrajecten: compliment voor het behalen van de doelen

 

Sport: Corona heeft een flinke hap uit het aantal lidmaatschappen en abonnementen genomen bij alle leeftijdsgroepen. Wij van 50Plus vragen ons af wat de cijfers zijn van de ouderen sporten. Van alle mogelijkheden om te kunnen sporten hoeveel zijn nog levensvatbaar en zijn er voldoende vrijwilligers/professionals die deze groep ouderen sporters kan begeleiden? Met andere woorden, hoe groot is de schade?

Schuldhulpverlening: complimenten voor de inzet en moeite die is gedaan om ondanks corona en haar beperkingen toch zoveel als mogelijk te doen om mensen met problematische schulden te ondersteunen, in het bijzonder de ouders /slachtoffers van de toeslagen affaire.

Goed ook dat de middelen die niet uitgegeven zijn voor deze zaak beschikbaar blijven en niet toegevoegd worden aan de algemene middelen.

 

Mantelzorgers: Er zouden plannen komen om de waardering van mantelzorgers te verbeteren, ik lees over extra Rotterdampassen maar daar worden we bij 50Plus Rotterdam niet echt opgewonden van. Of zijn we weer eens ongeduldig en hebben we meer te verwachten van het nieuwe college?

We vragen ons verder af of de Mantelfoon nu al beter gevonden wordt en zijn benieuwd naar de verlaging van het aantal overspannen en zwaar overspannen mantelzorgers.

(kunnen we de gemeente Rotterdam aanmelden bij Veilig Thuis omdat ze haar taken :fatsoenlijke ondersteunen van mantelzorgers verzaakt, we zouden haar bij Veilig Thuis verwaarlozing kunnen verwijten).

 

Zorg

De grootste zorg: de eenzaamheid onder ouderen is toegenomen tot 54,9% in plaats van gedaald naar 50%v aan het einde van deze collegeperiode. Dat is jammer, een beetje begrijpelijk, maar vooral jammer en triest voor de ouderen die het betreft. We begrijpen dat er veel gedaan is om de stijging te voorkomen maar het blijft zeer jammer.

Een groet zorg: de wachtlijsten bij de jeugdhulp nemen wel af maar zijn nog steeds veel te hoog, ook als de norman van 14 weken wordt gehaald. De wachttijden bij de wijkteams nemen toe omdat er geen doorstroming is. De jeugd heeft het nakijken.

Bij de Wmo zien we een lichte toename van het aantal arrangementen terwijl het aantal gebruikers niet toeneemt. Mogen we daaruit concluderen dat de zorg die geleverd wordt zwaarder wordt? En hoe gaan we de uitgaven beteugelen? ieder jaar geven we aan hulpmiddelen steeds een miljoen meer uit, de kosten voor Maatwerk Dienstverlening 18+ (lees huishoudelijke hulp, doelgroepenvervoer en bijvoorbeeld dagbesteding, nemen jaarlijks met 10 miljoen toe. Argumenten voor de toename zijn de vergrijzing, het feit dat ouderen langer zelfstandig wonen en de extramuralisering van de GGZ. Die ontwikkeling zet zich nog wel even door, dus: Hoe lang kunnen we die toename van kosten betalen en ten koste van wat gaat die toename aan kosten voor de ondersteuning van onze ouderen?

Een punt van aandacht hierbij is de eigen bijdrage die personen die gebruikmaken van een Wmo voorziening. Nu is dat €19 per maand ongeacht of het gaat om een scootmobiel, een traplift of huishoudelijke hulp. Is er al zicht op een meer inkomensafhankelijke eigen bijdrage zoals die voor 2019 ook al het geval was?

Door corona konden veel activiteiten die in het Masterplan Ouder en Wijzer waren opgenomen niet uitgevoerd worden, jammer maar begrijpelijk. Blijft de 3,7 miljoen die niet is uitgegeven beschikbaar voor de ouderen of is het pech jongers, volgende collegeperiode meer succes?

 

Gratis parkeren Zorgpersoneel

In 2021 is er 9000 keer een gratis parkeermogelijkheid aangeboden aan zorgpersoneel. Mogen ze van de faciliteit ook in 2022 gebruikmaken? of was 2021 een uitzondering

 

Cultuur

De cultuursector heeft een heftige periode achter de rug waarbij velen in hun voortbestaan zijn bedreigd. Dat geldt voor de gezelschappen zelf, maar ook aan alle medewerkers die in een los verband betrokken zijn bij producties. De vraag is of en wanneer de cultuursector de Corona klap voorbij is. Is er voldoende personeel beschikbaar of hebben werkers in de cultuursector ook eieren voor hun geld gekozen en zijn elders werkzaam?

Hoe groot zijn de opgebouwde schulden zoals achterstallige huur en in welke mate bedreigd dat nog steeds het voortbestaan van de gezelschappen?

Verder lezen we dat er 7,3 miljoen in 2021 nog nietw as uitgegevn, is dit geld nog steeds beschikbaar voor de cultuursector of wordt het toegevoegd aan de algemene middelen?

Verder vernamen wij het bericht dat het college voornemens is de RRKC op te heffen, vooralsnog hebben we er geen mening over, maar vinden het wel vreemd dat dit uit de media vernomen moest worden. Dus vertel wat is er aan de hand?

Werk en inkomen

citaat:”Jongeren van nu groeien op in een complexe, supersnelle wereld waarin ze met een voortdurende stroom van informatie, sociale interacties en keuzemogelijkheden geconfronteerd worden”.  Er worden daarom targets voor jongeren opgesteld voor het vinden van werk, jongeren in de bijstand en dergelijke. Maar, zo ondertussen is duidelijk dat het probleem niet zo zeer bij jongeren ligt, maar bij 45-plussers. Dus waarom geen targets voor 45-plussers in de bijstand, voor het succesvol begeleiden naar werk?

Daarnaast, we geven 106 miljoen aan personeelskosten uit om 584 miljoen aan uitkeringen te verstrekken, gaat hier niet iets helemaal mis? 106 miljoen dat 17% van de totale kosten incl uitkeringen.

 

2.05 Stand van zaken implementatie aanbesteding welzijnswerk

Het is goed om te lezen dat het personeel aan de slag kan bij de nieuwe aanbieder en dat daarmee de continuïteit gewaarborgd is van de activiteiten en de bekende gezichten in de wijk. Jammer dat sommige projecten onder druk staan en dat sommige aanbieders die de afgelopen jaren met inzet en motivatie hun werk verrichte sneuvelen. Aanbesteden hoewel een Europese verplichting blijft 50Plus een doorn in het oog.

Welke zijn de vorderingen wat betreft de voortgang van Katrol in Oud -Charlois? De brief van de bewonersvereniging zegt genoeg over de noodzaak dit project voort te zetten.

Motie Welzijn Feijenoord – warme overdracht aanhouden tot in september als de eerste ervaringen met de nieuwe aanbieder bekend zijn, de overdracht houdt niet op na 1 juni.

 

2.06 Plan van aanpak aanbevelingen Rekenkamerrapport ‘Broze Bedoelingen’

 

De wethouder spreekt in haar brief over een eindrapportage van het masterplan Ouder en Wijzer. Dat vind ik jammer, want niet alleen ik, ook betrokken partijen pleiten juist voor het voortzetten van dit plan omdat er na drie jaar hooguit van een start gesproken kan worden. Het zou een tussenevaluatie van aan het einde van deze collegeperiode genoemd kunnen worden en hopelijk daarna een nieuwe start met een nieuw college waarbij de nieuwe welzijnsaanbieders aan het werk moeten met wat is meegegevn van het masterplan..

Het is verheugd om te lezen dat veel van de dicta van de niet aangenomen 81 moties van 50Plus Rotterdam via een omweg toch in het beleid zijn terechtgekomen. In de wethoudersbrief en de plan van aanpak aanbevelingen Rekenkamer toont de wethouder zich een stuk deemoediger dan haar voorganger. Wij zijn blij met de acties die worden genomen naar aanleiding van het Rekenkamerrapport hoewel de acties alweer snel goede bedoelingen worden en vaag geneuzel. Bijvoorbeeld: neee maatregelen die blijvend zijn, bedoeld werd door de Rekenkamer Zet voort en stadsbreed voort wat succesvol was en financier dat ook voldoende. Vervolgens moet die borging blijkbaar plaatsvinden door de welzijnaanbieders. Dat zou kunnen, maar raken we daardoor niet de regie kwijt? En is de financiering wel voldoende gegarandeerd in de welzijnsopdracht?

Verder complimenten voor de goed leesbare  evaluatie van de ouderenhubs, die nu seniorvriendelijke wijken blijken te gaan heten. Het zijn er met vier natuurlijk veel te weinig en ook veel minder dan aanvankelijk beoogd, maar goed, de vraag is nu hoe verder?

Opvallend in alle stukken is dat wij een structuur in de stad aanbrengen om die seniorvriendelijk te maken. Daar zijn wij van 50Plus Rotterdam natuurlijk helemaal voor. Maar wij moeten ook een beetje denken aan de parkeergarages in Rotterdam, je kunt ze wel bouwen, maar als er niemand in parkeert wat heb je dan? je kunt wel een seniorvriendelijke stad bouwen, maar als de Rotterdammers niet werken aan seniorvriendelijk oud worden heb je nog niks. Je kunt de zorg wel efficiënter willen maken, maar als het aantal ouderen en zorgvragen toenemen kun je nog steeds niet de zorg bieden die nodig is. De projecten die Rotterdammers goed oud willen laten worden zijn te vrijblijvend. De vraag is aan de wethouder en haar opvolger is wat zij of hij gaat doen om Rotterdammers te motiveren om gezonder oud te worden en dan praten we niet over 75-jarigen maar over 40-plussers en liever nog jonger. Gezond oud worden uit welbegrepen eigenbelang, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Delen via: