Het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘ Warmte zonder leiding, onderzoek naar de governance van het Warmtebedrijf

12 november 2019

Voorzitter,

50PLUS Rotterdam heeft in het voorjaar tijdens de behandeling van het verzoek om wederom het Warmtebedrijf financieel te steunen al aangegeven dat door opeenvolgende colleges en gemeenteraden steeds het Warmtebedrijf gesteund is en dat daarmee verdergaande verplichtingen zijn aangegaan.

Dat 50PLUS het dringend tijd vindt dat het dossier Warmtebedrijf dat vanaf begin af aan te kampen heeft met zware financiële problemen nader onderzocht zou moeten worden.

Toen werd dit verzoek van 50PLUS Rotterdam afgewezen met de toezegging vanuit de raad dat dit verzoek zeker nader bekeken zou worden aan het einde van het jaar na het uitkomen van het Rekenkamerrapport.

Het maakte dat 50PLUS Rotterdam in het voorjaar meeging in het oplossen van het liquiditeitsprobleem van het Warmtebedrijf.

Nu ligt het Rekenkamerrapport ‘Warmte zonder leiding’ voor en het doet mij onvoorstelbaar groot genoegen dat raadsbreed in de commissie MPOF door alle woordvoerders is aangegeven dat een Enquête Warmtebedrijf vanuit de raad nodig geacht wordt.

De motie geïnitieerd door de heer Verhey en omarmd door de hele commissie MPOF is een goede en nodige stap voor deze raad om verder te kunnen gaan met de energietransitie via restwarmte.

Het maakt voorzitter ook dat we vandaag wat betreft 50PLUS Rotterdam niet te diep in het rapport van de Rekenkamer hoeven te duiken.

Met het raadsonderzoek gaat dat allemaal aan de orde komen en dat is wat betreft 50PLUS Rotterdam een beter moment.

Vandaar dat 50PLUS Rotterdam zich hier beperkt tot de conclusies en de aanbevelingen van het rapport van de Rekenkamer.

50PLUS Rotterdam onderschrijft de conclusies 1 tot en met 6.

50PLUS Rotterdam gaat er vanuit dat deze conclusies ook betrokken gaan worden bij het raadsonderzoek.

Ook wil 50PLUS Rotterdam de 9 aanbevelingen die gedaan zijn door de Rekenkamer overnemen.

Vooral aanbeveling 5 ‘Maak de goedkeuring van belangrijke besluiten ten aanzien van het Warmtebedrijf in het bijzonder besluiten die een kapitaalstoring door de gemeente vergen, afhankelijk van de aanwezigheid van:

  • Een deugdelijke risicoanalyse en een onafhankelijke financiële en juridische beoordeling.
  • Een vergelijking van meerdere alternatieven op duidelijke criteria, waarbij niet gestuurd wordt richting een voorkeursoptie.
  • Beheersmaatregelen om de kans en impact van risico’s zo veel mogelijk te beperken informatievoorziening gemeenteraad.

Is uit het hart van 50PLUS Rotterdam gegrepen.

In de net achter ons liggende begroting 2020 is dit naast natuurlijk de roep om meer aan ons ouderen te denken een van de speerpunten van 50PLUS geweest; een deugdelijke risicoanalyse bij grote projecten!

Delen via: