CIE ZOCS: Begroting 2021

28 oktober 2020

4 A) Jeugd en taal

Alleen een vraag: Hoe gaat het met de taalcursussen in relatie tot corona? Hoeveel lessen worden er nog in persoon gegeven en hoeveel  online? Halen we de target?

4 B) Informele zorg

Tijdens de eerste golf, zeg vanaf half maart struikelden we over de goede initiatieven om ouderen en andere aan huis gekluisterden te ondersteunen met boodschappen doen, praatjes maken en allerhande andere klusjes. Het enthousiasme en de betrokkenheid om voor elkaar te zorgen is er nu nog wel, maar veel minder en posters die hulp aanbieden (bijvoorbeeld van Humanitas) zijn al helemaal zeldzaam. Kan de wethouder aangeven of en hoe de gemeente nu inspringt op het ontbreken van burenhulp?

Dan valt het verder op dat in vergelijking met de eerste helft van 2019 het aantal 75-plussers 251 is toegenomen, maar het aantal mantelzorgers met 16.000 is afgenomen, terwijl de eerste drie maanden niet heel veel afwijken van de eerste drie maanden van 2019. Echt zorgelijk is het aantal zwaar overbelaste mantelzorgers dat in een jaar tijd met ruim 1.000 is toegenomen en het aantal; overbelaste mantelzorgers met bijna 700. Kan de wethouder aangeven hoe die afname van het aantal mantelzorgers is het verklaren en de toename van het aantal overbelaste mantelzorgers en hoe deze ondersteunt worden? Niet in de laatste plaats omdat blijkt dat overbelaste mantelzorgers vaak onbedoelde daders van ouderenmishandeling zijn?

4 C) Zorg en ouderen

En toen had wethouder De Langen de belangrijkste portefeuille van dit college: hoe houden we de Rotterdamse bevolking gezond, hoe voorkomen we grootschalige corona besmettingen? Alle aandacht voor corona doet ons misschien vergeten dat de maatregelen om besmettingen te voorkomen voor velen een zeer grote invloed hebben op hun bestaan. Het feit dat we op grote afstand van elkaar moeten blijven staat bijvoorbeeld aanraken in de weg. Iets dat mensen eigen is, we willen aangeraakt worden voor een beter gevoel, als bevestiging ergens bij te horen. Dat zit er voor velen nu nog nauwelijks in. Jong leeft misschien te zorgeloos, ouderen maken zich juist flinke zorgen, zij zijn het die immers de meeste klachten krijgen, waarbij de sterftekans aan corona het grootst is.

Corona heeft ook grote invloed op de uitvoering van het masterplan Ouder en Wijzer. Je kunt wel van alles van plan zijn, maar wanneer de doelgroep opgehokt zit is het bereiken van hen zeer moeizaam. Waar 50Plus Rotterdam zich zorgen over maakt is het gevaar van vereenzaming. Van de initiatieven waar de wethouder eerder dit jaar de loftrompet voor stak is niet veel meer over terwijl de zorgen juist toegenomen zijn. De 75-plus huisbezoeken kunnen we wel weer een keer per jaar gaan doen, met het risico dat niemand wordt binnengelaten en we dus niets bereiken. Het opzetten van telefooncirkels tussen ouderen (en misschien ook jongeren) onderling om elkaar te ondersteunen en in de gaten te houden zou hier kunnen helpen. We zullen de wethouder middels een motie oproepen deze telefooncirkels op te gaan zetten.

Maar corona heeft ook enkele positieve ontwikkelingen, Ouderen zijn een stuk digitaler geworden en dat biedt kansen voor e-health. Maar ook voor criminelen die andere bedoelingen hebben. Ouderen, minder vaardig op de sociale media zijn dan ook veelvuldig slachtoffer van allerhande fraude en misbruik. 50Plus wil de wethouder middels een motie dan ook oproepen de ouderen niet alleen digitaal vaardiger te maken, maar ook bewuster van de gevaren van internet.

Maar ik lees in de begroting dat coroana wel invloed heeft, maar dat we verder gewoon doorgaan alsof er niets veranderd is. Ik noem dat struisvogelpolitiek. Corona heeft invloed op alles, op de zorg die thuis geleverd wordt en waar vervolgens een ongelijke discussie moet worden gevoerd over wel of niet dragen van beschermende kleding. Over testen en waar dan en hoe daar te komen, over eenzaamheid, over al die dingen die voorheen zo gewoon waren voor onze Rotterdamse ouderen. 

Waarom lees ik in de begroting niets over het intensiveren van de ouderenhubs, want juist nu is dichtheid van zorg en activiteiten (voor zover die nog gegeven worden) van belang. Er zouden er twee per jaar komen, voorlopig is het voor 2020 nog bij onderzoeken gebleven. Het valt ook niet mee om de witte olifant in de kamer die daar al tenminste 20 jaar staat nu ineens wel te erkennen en aan de slag te gaan. Maar corona zou een intensivering van de ontwikkelingen moeten inhouden. Kortom 50Plus Rotterdam pleit ervoor het masterplan Ouder en Wijzer te herijken naar de nieuwe werkelijkheid en we zullen daar een motie over indienen. En naast herijken van het masterplan is ook het intensiveren van de bouw van geschikte ouderenhuisvesting tegen huren waarvoor huurtoeslag mogelijk is een must, ook hier zullen wij een motie over indienen.

De kosten voor de Wmo stijgen jaar op jaar. Het initiatief van minister De Jonge om de eigen bijdrage Wmo niet meer inkomensafhankelijk te maken vinden we hierbij een verkeerd signaal. Veel Rotterdammers die best zelf hun huishoudelijke hulp kunnen betalen maken nu gebruik van de Wmo tegen € 19 per maand: een subsidie voor de rijken. Die rijke Rotterdammers moeten maar gebruikmaken van de fiscale faciliteiten. We zullen hierover dan ook met een motie komen.

Verder verbaasde het ons om te vernemen dat in zorginstellingen de bewoners zelf een internet abonnement moeten nemen en dat dit niet door het huis wordt aangeboden. Vreemd omdat de hoeveelheid zakgeld die bewoners en in een zorginstelling via de Wlz hebben nauwelijks toereikend is om alles zelf te kunnen betalen. We zullen hiervoor dan ook een motie indienen.

Verder, in de begroting staan mooie zinnen over alcohol en drugsgebruik, het gaat daarbij over jongeren. Maar is de wethouder op de hoogte van het feit dat er ook na 25 jaar nog alcohol gedronken wordt en ook drugs gebruikt. 50Plus Rotterdam pleit er dan ook voor om het alcohol en drugsgebruik onder Rotterdammers van 25 jaar en ouder te onderzoeken en daar beleid op te maken. Tenslotte is alcohol het nieuwe roken.

4 D) Sport

Bij sporten wordt ik nooit zo warm, mijn eigen sporten is tenslotte het domste wat ik drie keer per week om 7 uur in de ochtend doe. Maar ik zie wel het nut van sporten, zeker voor ouderen, hoewel de vaste bezoekers de laatste weken weer ontbreken. Ik heb de wethouder dan ook al eerder opgeroepen bewegen van ouderen en het verlies van spierkracht door inactiviteit serieus te nemen en actie te ondernemen. Daar is goede reden toe, aan het einde van de eerste corona golf durfde een kwart van de ouderen nog niet te sporten en zelfs de deur uitgaan werd door veel ouderen als gevaarlijk beschouwd. Ik wil dan ook hier de wethouder oproepen het bewegen van ouderen die thuis zitten serieus te nemen en hen zoveel mogelijk in beweging te houden of hen daartoe te bewegen. We overwegen hiervoor een motie in te dienen. 

En verder: Een van de streefwaarden is het aantal Rotterdammers dat aan sport doet. Het betreft hier dan alle Rotterdammers. 50Plus zou graag zien dat dit speciaal voor de ouderen Rotterdammers in kaart wordt gebracht. Dus onderzoeken hoeveel 65-plussers sporten wekelijks of maandelijks? we zullen hierover met een motie komen. De lijst van sportactiviteiten die de wethouder ons eerder deed toekomen is indrukwekkend, maar wat is daar nu nog van over?

Dan nog dit; de wethouder heeft het voornemen de subsidie voor de Duimdrop containers in 2021 te beëindigen. Dit is wel een van de slechtste voorstellen die de wethouder gedaan heeft. Duimdrop voorziet duidelijk in een behoefte die door de alternatieven die de wethouder noemt niet overgenomen worden of voor de jeugd bereikbaar zijn. Ik wil er dan ook zeer voor pleiten om Duimdrop voor de jeugd te behouden.

4 E) Cultuur

Corona slaat bij alle makers en aanbieders van cultuur diepe wonden. Het college en het Rijk helpen een handje, maar de vraag is of dat genoeg is. Met het cultuurplan 2021-2024 moeten we nog maar zien wat daarvan overblijft. Over het cultuurplan gesproken, wat een frustrerend proces is dat geweest. We doen aanbeveling en geven aan wat echt belangrijk is en daar wordt dan vervolgens vrijwel niets mee gedaan. We vinden perfect pitch en de impulsregeling geweldige ontwikkelingen en daar gaat dan vervolgens geen cent extra heen, vreemd. Juist perfect pitch geeft nieuwe makers een kans en we zouden dan ook graag zien dat dit budget €180.000 verdubbelt wordt om nieuwe kansen te geven. Hiervoor zullen wij een motie indienen.

Dan nog iets over de subsidies, als ik die lijst doorneem vindt ik tot mijn verbazing allerlei musea die een subsidie krijgen. Horen die niet bij het cultuurplan? Atlas van Stolk krijgt bijvoorbeeld komend jaar €534.000, dit jaar niets. Hoe kan dat, is er nog ergens een extra potje voor musea?

4 F) Culturele campus

Geweldig nieuws natuurlijk dat er door samenwerking een culturele campus op zuid komt. Drie grote spelers hebben de intentie om er wat van te gaan maken. In 2022 kunnen de eerste onderwijsactiviteiten al gaan plaatsvinden aan het Charloisse hoofd. En later bij/aan de Maashaven. Het moet ook weer een iconisch gebouw worden en een flink aantal studenten gaan aantrekken. Die reuring spreekt 50Plus Rotterdam wel aan, dynamiek past Rotterdam wel.

Maar, er is altijd een maar, wie gaat dat betalen? In de begroting staat er niets over dus dat maakt wel nieuwsgierig. Deze vraag vroeg ik ook bij de vorige behandeling van culturele campus in deze commissie en kreeg toen geen antwoord, daar moest nog aan gewerkt worden. Nu de plannen verder ontwikkeld zijn lijkt me een antwoord op zijn plaats. Dus wethouder zijn er middelen beschikbaar – 300 miljoen euro is genoemd – om dit mooie plan te realiseren of zijn het net als de vorige keer nog intenties? Hebben de drie partijen die mee willen doen en kansen zien al aangegeven hoe en hoeveel zij gaan bijdragen? Er moet ondertussen toch wel iets bekend zijn, 2022 ligt om de hoek? Kan de wethouder een tijdpad aangeven?

Verder zijn we bij 50Plus benieuwd naar de invulling van de culturele campus en omdat we net over het cultuurplan 2021-2024 hebben gesproken is het ook wel spannend om te vernemen hoe dit nieuwe initiatief een plaats krijgt in de culturele subsidiestroom of hoort het toch bij onderwijs?

Maar de grootste zorg is: hoe serieus is dit plan nu eigenlijk?

 

Delen via: