Bestuursmodel notitie ‘Wijk aan Zet’ – Raad

17 juni 2021

Voorzitter,

De notitie ‘Wijk aan zet’ van onze nieuwbakken wethouder heeft de gemoederen in de raad stevig beziggehouden.

En laat ik u zeggen voorzitter, als wij net zoveel tijd besteed hadden de afgelopen 3 jaar aan al die zeer gemotiveerde en betrokken leden in de gebiedscommissies en wijken dan waren onze vooruitgeschoven posten in de wijken en gebieden intens gelukkig met ons als raad geweest. Helaas is de praktijk een stuk weerbarstiger en vele van onze collega’s in diezelfde wijken en gebieden zijn helemaal niet zo te spreken over hoe de raad met hun adviezen, hun inzet en hun betrokkenheid is omgegaan de afgelopen 3 jaren.

Maar goed beter laat dan nooit dus nu zijn we allemaal wakker geworden en moeten we iets vinden van de notitie ‘Wijk aan zet’.

50PLUS Rotterdam wil op voorhand aangeven dat 50PLUS Rotterdam niet erg onder de indruk is van deze notitie ‘Wijk aan zet’. Het is een ambtelijk breiwerk dat vooral geschreven is vanuit de belevenswereld van ambtenaren en die weinig tot niets meer van doen heeft met hoe wij als raad met de participatie van de inwoners, de vrijwilligers om zouden willen gaan.

Het feit dat er slechts één keer het woord raad genoemd wordt in de notitie zegt natuurlijk alles.

Ook had het college er echt veel wijzer aan gedaan als ze na het ontzettend vele voorwerk met de vele rondetafelgesprekken, de afstemmingen met het veld, de gesprekken met de vele woordvoerders de notitie in een veel eerder stadium als concept aan de raad en de vele betrokkenen in de gebieden en wijken hadden voorgelegd.

Het had voorkomen wat vandaag zal gaan gebeuren een stortvloed aan amendementen en moties om het voorstel van het college toch nog bij te sturen en aan te scherpen.

Maar dat gezegd hebbende voorzitter, beseft 50PLUS Rotterdam zich wel verdomd goed dat als we er nu geen besluit over nemen er voor de komende beleidsperiode geen veranderingen meer plaats ingevoerd kunnen worden. En voorzitter dat vindt 50PLUS Rotterdam wel noodzakelijk. Want hoe staat 50PLUS Rotterdam in het bestuursmodel voor deze stad:

 

 • 50PLUS Rotterdam vindt dat de betrokkenheid, de participatie, de inzet, de vertegenwoordiging van de belangen van inwoners zo laag mogelijk in de samenleving dus op wijkniveau moet plaatsvinden. Tussen de 35 en 45 wijken krijgen daarmee een wijkraad.
 • 50PLUS Rotterdam vindt dat deze vertegenwoordigers van de wijkbelangen politiek gekozen moeten worden op basis van hun persoonlijke betrokkenheid, kennis en inzet in de wijk en niet op basis van het lid zijn van een politieke partij
 • Wijkraden zijn adviesraden en geen besluitvormend orgaan.
 • De omvang van een wijkraad ligt afhankelijk van de grootte van de wijk (afhankelijk van aantal inwoners) tussen de 5 en 9 wijkraadsleden.
 • De wijkradensleden kiezen uit hun midden een voorzitter,
 • De wijkraadsleden krijgen de mogelijkheid om geschoold te worden, om ingewerkt te worden, om cursussen te volgen
 • 50PLUS Rotterdam vindt wel dat de vergoeding van de wijkraadsleden en de voorzitter een fatsoenlijk bedrag dient te zijn en geen aalmoes.
 • En een doorn in het oog van 50PLUS Rotterdam en velen anderen is dat de vertegenwoordigers niet gekort dienen te worden op hun uitkeringen voor wat betreft deze vergoedingen. 50PLUS Rotterdam hoopt van harte dat de motie die wij daar over indienen aangenomen gaat worden.
 • De wijkraden beschikken uiteraard over een eigen budget (zijn zelf budgethouder).
 • Natuurlijk maken de wijkraden hun eigen werkprogramma want maatwerk per wijk mogelijk moet zijn om die zo belangrijke tegenmacht richting de raad en het college te organiseren moeten wijkraden met elkaar samenwerken als het om overstijgende wijkthema’s gaan.
 • In de ogen van 50PLUS Rotterdam moeten de wijkraden natuurlijk wel voortaan wijkgerichte informatie via de gemeentelijke monitoringsrapportages krijgen. 50PLUS Rotterdam is blij dat de wethouder dit ook onderschrijft en daarover een toezegging heeft gedaan om daar op in te gaan zetten
 • Niet het college maar de raad stelt de wijkplannen vast.
 • Wijkraden kunnen agenderend zijn.
 • Voor 50PLUS Rotterdam zijn wijkraden het verlengstuk van de raad in de wijken en daarmee is de raad de gesprekspartner voor de wijkraden. 50PLUS Rotterdam zou graag zien dat er een driemaandelijkse wijkraadactua komt met wijkraden, raad en wethouders waarin directe afstemming kan plaatsvinden tussen wijkraden, raad en wethouders
 • 50PLUS Rotterdam juicht toe dat de betrokkenheid van het college met de wijkraden georganiseerd wordt middels adoptiewethouders.
 • 50PLUS Rotterdam vindt met velen dat de wijkraadsleden tegelijkertijd met het kiezen van de gemeenteraadsleden gekozen dienen te worden.
 • 50PLUS vindt echt dat het ambtelijk apparaat slechts faciliterend is aan de wijkraad en dat er goede vergaderruimte voor de wijkraad beschikbaar komt.
 • 50PLUS Rotterdam vindt dat als we ons zelf serieus willen nemen in de samenwerking met wijkraden het goed is dat ambtenaren vrijgesteld worden om ondersteunend te kunnen zijn aan de wijkraden (wijkmanagers), dat wijkambtenaren gaan samenwerken en ook centraal door gemeente worden aangestuurd.

 

Voorzitter,

Voor al deze punten zijn er door vele fracties in de raad amendementen en moties op de voorliggende notitie ‘Wijk aan zet’ gemaakt. Ook 50PLUS Rotterdam heeft met D66 nauw samengewerkt voor een aantal amendementen en moties die vandaag worden ingediend.

Tenslotte voorzitter,

50PLUS Rotterdam is zeer te spreken over de manier waarop met grote betrokkenheid door alle fracties en de wethouder gewerkt is aan een mooie inzet van al die zeer betrokken, gemotiveerde en enthousiaste mensen in de wijk. Ik wil daar mijn collega’s voor bedanken want de manier waarop wij dir met elkaar hebben bediscussieerd laat zien dat we wel degelijk heel duaal en met veel gevoel tot mooie samenwerkingen kunnen komen.

Delen via: