Speerpunten 50PLUS Rotterdam

50PLUS Rotterdam ‘Omdat het beter moet’

 

Voor individuele vrijheid
Voor sociale rechtvaardigheid
Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid

 

Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele nationaliteiten hun werk en leven hebben.
Rotterdam, een stad waar de gevleugelde uitspraak van ‘niet lullen maar poetsen’ recht wordt gedaan en waar mensen groos zijn op het feit dat ze ook niet kletsen maar aanpakken!

In Rotterdam hoort in overeenstemming met de brede pallet aan diverse inwoners ook een 50PLUS in de gemeenteraad thuis, een 50PLUS Rotterdam die aandacht heeft voor alle Rotterdammers, een partij die de verbinding weet te leggen tussen jong en oud. Senioren en jeugdigen hebben elkaar nodig. Op het werk en in het dagelijks leven. De levens- en werkervaring van vijftigplussers en de vitaliteit en het idealisme van de jeugd maken samen een goede stad en een goed leven.

50PLUS Rotterdam gaat zich de komende vier jaar inzetten voor de verbetering van het leven voor alle Rotterdammers.
In ons verkiezingsprogramma 2022-2026 50PLUS ‘Omdat het beter moet vindt u ons brede totaalprogramma; visie en standpunten.

 

 

HIERONDER STAAN ONZE PRIORITAIRE 50PLUS STANDPUNTEN

Lees verder

OUDERENBELEID 

Eigen portefeuille met voldoende geld

ZORG                                              

Goed en betaalbaar voor iedereen

WONEN                                          

Betaalbaar en aangepast

VEILIGHEID                                  

Politie dichtbij en bereikbaar

INKOMEN & KOOPKRACHT  

Voldoende en gegarandeerd voor iedereen

WERKGELEGENHEID              

Werk voor iedereen

ARMOEDE                                      

Stop de tweedeling

LEEFKLIMAAT                            

Haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar

VERTROUWEN                            

Terugbrengen in de politiek

FINANCIEN                                    

Deugdelijk en let op de kleintjes

 

 

OUDERENBELEID: EIGEN PORTEFEUILLE MET VOLDOENDE GELD

 Ouderen zijn zeer vitaal en mogen niet het sluitstuk van de samenleving worden. 50PLUS Rotterdam zet in op de betrokkenheid voor en van senioren. De participerende senior in de samenleving draagt met zijn of haar kennis & ervaring bij aan een betere toekomst voor inwoners van nu en van later. Senioren zijn zich daar als geen ander van bewust en investeren graag en met veel liefde en betrokkenheid in de toekomst van hun kinderen en vooral ook kleinkinderen. 50PLUS Rotterdam wil dat er een aparte portefeuille ‘Ouderenbeleid’ (inclusief wethouder) komt met daarbij ook geld beschikbaar in de begroting om serieus invulling te kunnen geven aan deze portefeuille.

 

ZORG: GOED EN BETAALBAAR VOOR IEDEREEN

50PLUS Rotterdam is tégen bezuinigingen op zorg. Geld bedoeld voor zorg blijft geld voor de zorg. Wij kiezen voor aanbestedingen voor een langere termijn, dit geeft meer zekerheid voor iedereen. Daarnaast willen wij meer betrokkenheid van mantelzorgers bij de ‘keukentafelgesprekken’ en meer ondersteuning voor mantelzorgers. 50PLUS Rotterdam wil dat als er hulp nodig is dat Rotterdammers erop mogen vertrouwen dat die zorg ook geleverd wordt. Voor ouderen komt er een centraal aanspreekpunt waar alle zorg georganiseerd kan worden. En die zorg is maatwerk en betrouwbaar voor de zorgbehoeftige Rotterdammer oud én jong en hun mantelzorgers.

 

WONEN: BETAALBAAR EN AANGEPAST

50PLUS Rotterdam zet in op betaalbare én voldoende én aangepaste (huur)woningen op maat voor iedereen. Wij kiezen ervoor dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen maar dat er wel seniorenwoningen gebouwd worden als tussenstap op weg naar het verpleegtehuis/verzorgingstehuis. Dit ontlast een overspannen woningmarkt.

 

VEILIGHEID: DE POLITIE DICHTBIJ EN BEREIKBAAR

50PLUS Rotterdam zet in op een veilige leefomgeving voor jong en oud door de keiharde aanpak van straatroven, overlast, inbraken en steek- en schietpartijen. Wij kiezen voor blauw dichter bij de mensen door wijk/buurtagenten/buurt-BOA’s en inzet stadswachten en voor meer politiebureaus in de wijken. De pakkans moet vergroot worden door meer cameratoezicht.

 

INKOMEN & KOOPKRACHT: VOLDOENDE EN GEGARANDEERD VOOR IEDEREEN

50PLUS Rotterdam staat voor een samenleving waarin iedereen tot op hoge leeftijd mee moet kunnen blijven doen. Dat kan alleen als je een inkomen hebt dat je in staat stelt dat ook te doen. De sociale uitkeringen waaronder de AOW staan politiek steeds meer onder druk en dat moet anders. 50PLUS Rotterdam staat voor AOW op 65 jaar. Het recht op een geïndexeerde oudedagsvoorziening is een grondrecht.

 

WERKGELEGENHEID: WERK VOOR IEDEREEN

50PLUS Rotterdam wil een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid met extra aandacht om ouderen weer aan een baan te helpen via een ouderenambassadeur. Wij kiezen voor banen voor jong en oud met uitzicht op een vast contract! 50PLUS Rotterdam zet in op het bestrijden van alle vormen van discriminatie waaronder leeftijdsdiscriminatie van ouderen bij bijvoorbeeld werk. 50PLUS Rotterdam wil inzet van een ambassadeur Ouderenwerkloosheid die zich bezighoudt om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren.

 

 ARMOEDE: STOP DE TWEEDELING

50PLUS Rotterdam zet in op het actief bestrijden van armoede onder alle inwoners. Ook staat 50PLUS Rotterdam voor een laagdrempelige en niet complexe aanpak van de schuldhulpverlening. Wij zetten in op een respectvolle behandeling van mensen met een bijstandsuitkering want een uitkering is een recht voor wie een uitkering nodig hebben en geen gunst. Ook de voedselbanken verdienen onze steun op financieel vlak, qua huisvesting en qua privacy.

 

LEEFKLIMAAT: HAALBAAR, BETAALBAAR EN UITVOERBAAR

50PLUS Rotterdam vindt dat we rekening moeten houden met de toekomstige generaties als het om het klimaat en onze leefomgeving gaat. Het zijn onze kinderen en kleinkinderen aan wie wij deze wereld zo mooi mogelijk willen doorgeven. 50PLUS Rotterdam wil de kosten van de klimaatplannen eerlijk en naar draagkracht verdelen en ook een goede verdeling van de kosten tussen bedrijven en inwoners realiseren. 50PLUS Rotterdam zet in op een schone stad door het verbeteren van de lucht- en waterkwaliteit en door het verminderen van zwerfafval in de stad. Wij kiezen voor het vergroenen van wijken door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken. 50PLUS Rotterdam kiest voor stadstuinen en stadslandbouw op daken en op verloren stukjes grond.

 

 VERTROUWEN: TERUGBRENGEN IN DE POLITIEK

De inwoner heeft weinig tot geen vertrouwen in de politiek op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Dit verloren vertrouwen is veroorzaakt door het slechte voorbeeldgedrag van de politiek, door de vele politieke schandalen en door het geen aandacht hebben voor de minderheden in de samenleving. 50PLUS Rotterdam wil dat de burgerparticipatie omgezet wordt naar burgerzeggenschap. Ook wil 50PLUS Rotterdam lokaal bindende referenda invoeren. Tenslotte wil 50PLUS Rotterdam dat het in het politiek ingevoerde dualisme in 2002 en die anno 2021 aan de lopende band met voeten getreden wordt, opnieuw scherp en duidelijk gehanteerd gaat worden.

 

FINANCIEN: DEUGDELIJK EN LET OP DE KLEINTJES

Het begrotingsbeleid is dienend aan het bereiken van een welvarende samenleving. 50PLUS Rotterdam vindt dat tegenvallers binnen de begroting moeten worden opgevangen echter zonder dat dit de dienstverlening aan bewoners en bedrijven mag aantasten. 50PLUS Rotterdam staat voor een deugdelijk financieel beleid, let op de kleintjes waarin megalomane prestigeprojecten geen voorkeur krijgen.

 

EN VOORTS IS 50PLUS ROTTERDAM VAN MENING DAT OUDEREN ZEER VITAAL ZIJN, HET CEMENT VAN DE SAMENLEVING ZIJN EN BIJDRAGEN AAN EEN SAAMHORIGE EN LEEFBARE OMGEVING.

Klik hier om te PDF versie te downloaden.
Delen via: