Vinger aan de pols bij killervirussen in het Erasmus MC!

8 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021 ter bespreking van het tweeminutendebat ‘Erasmus MC en het killervirus van Rotterdam’;

Constaterende dat:

  • In de Nationale wet- en regelgeving hiaten in het vooraf toetsen van de wenselijkheid van vestiging van laboratoria zijn geconstateerd;
  • Op 26 oktober 2015 een beleids- en toetsingskader hoog-risico biologische laboratoria door R&C (GHOR) en PGZ (Infectieziekte bestrijding) is vastgesteld;
  • Overeenkomstig het beleid- en toetsingskader er bij nieuwe ontwikkelingen getoetst aan publieke gezondheid, openbare veiligheid, beheersbaarheid bij incidenten wordt;

Overwegende dat:

  • In het Erasmus MC 0,1 % ‘Gain of Function’ onderzoek (onderzoek waarbij bepaalde functies van een virus ‘opgepept’ worden ten behoeve van onderzoek naar toekomstige pandemieën) in het Erasmus MC Plaatsvindt;
  • In dit kader er ook nog steeds onderzoek wordt gedaan in het Erasmus MC naar het in 2012 omstreden H5N1 virus (ook wel Fouchier virus naar de naam van de onderzoeker genoemd).
  • Erasmus MC een Biosafety Level 3 (BSL-3) laboratorium is en het is de vraag of voor de toekomst met het oog op ‘Gain of Function’ dit niet een zwaarder beschermd niveau BSL-4 zou moeten zijn;
  • Het niet de bedoeling is dat het beleids- en toetsingskader werkt als een inspectie, of om taken van bestaande inspecterende instellingen over te nemen;
  • Rotterdam nog in de naweeën zit van een ernstige viruspandemie en dus openheid en transparantie van virusonderzoek in het Erasmus MC een publiek belang is.

 Draagt het college op:

  • Frequent (eens in de twee jaar bijvoorbeeld) de BSL-3 werkzaamheden van het Erasmus MC te agenderen in de raad en met het oog op de ‘Gain of Function’ activiteiten te bezien of de werkzaamheden van het Erasmus MC nog voldoen aan de dan geldende standaarden van een BSL-3 laboratorium.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: