Broze Bedoelingen: MOTIE 49 Gebruiksvriendelijkheid Woonnet Rijnmond

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Wonen en woonomgeving’ het college de ambitie heeft dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden. Daarbij moet er voldoende aanbod zijn van geschikte woningen, waaronder tussenvoorzieningen waar wonen gecombineerd kan worden met welzijn en zorg. Ook de woonomgeving moet geschikt zijn voor ouderen;
 • Het college via vijf actielijnen (‘Voldoende geschikte woningen in de gebieden’, ‘Realiseren van nieuwe woonzorgconcepten’, Stimuleren van bewustwording en voorsorteren op toekomstige woonwens’, Vitale woongemeenschappen in seniorencomplexen’, ‘Toegankelijke buitenruimte’) de ambitie dat iedere Rotterdammer in zijn eigen wijk oud kan worden, gerealiseerd wordt;
 • Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ in de hele stad voldoende tussenvoorzieningen wil realiseren met een gedifferentieerd aanbod;
 • Het college in de actielijn ‘Stimuleren van bewustwording en voorsorteren’ als tweede maatregel wil inzetten op ‘’Gebruiksvriendelijkheid van Woonnet Rijnmond’.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat gebruiksvriendelijkheid van Woonnet Rijnmond bijdraagt aan de behoeften van ouderen die wensen te verhuizen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat deze maatregel niet bijdraagt aan het oplossen van het beperkte aanbod woningen.

 

Draagt het college op:

 

 • Niet verder te investeren op het gebruiksvriendelijk maken van de website Woonnet Rijnmond;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: